Regulamin

I. DEFINICJE

 

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Multiwnętrza – MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK Sp.j. Włosań, ul. Królowej Polski 32, 32 -031 Mogilany wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295128, numer NIP: 9442175830, numer REGON: 120602424.

 

Serwis - zbiór stron internetowych o nazwie Multiwnetrza.pl prowadzony przez Multiwnetrza w domenie multiwnetrza.pl, w ramach którego Multiwnetrza oferuje Użytkownikom w szczególności możliwość zamieszczania przez Użytkowników Materiałów związanych z projektowaniem wnętrz i realizacją procesu wykończenia wnętrz, przeglądania Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników, promowania Materiałów zamieszczonych w Profilach Użytkowników poprzez ich szeroką dostępność, ofert podmiotów współpracujących z Serwisem oraz narzędzia do zarządzania zamówieniami, projektami i realizacjami związanymi z projektowaniem i wykańczaniem wnętrz oraz do kontaktów ze sprzedawcami i inwestorami.

 

Profil - przypisany do danego Użytkownika pod wybranym przez niego loginem zbiór wszystkich Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie.

 

Materiały - wszystkie treści, informacje, dane, pliki i linki do stron www zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub Multiwnetrza, w tym login Użytkownika.

 

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, jak i inne osoby korzystające z Serwisu; w przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoba niepełnoletnia lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekuna prawnego.

 

Użytkownik VIP (architekt,wykonawca)- osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu. Posiada dostęp do materiałów zamieszczonych na portalu multiwnetrza.pl, udostępnionych poprzez podpisanie umowy na korzystanie z materiałów serwisu. Serwis multiwnetrza.pl zastrzega sobie prawo do wybierania sposród użytkowników któremu użytkownikowi może nadać pełne uprawnienia do korzystania z materiałów zgromadzonych na serwerze, którego właścicielami są Multiwnetrza.

 

II. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Multiwnetrza.pl prowadzonego przez MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK Sp.j. Włosań,ul. Królowej Polski 32, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmiescia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295128, numer NIP: 9442175830, numer REGON: 120602424.

 

2. Serwis Multiwnetrza.pl jest udostępniany bezpłatnie użytkownikom.

 

3. Korzystanie z serwisu Multiwnetrza.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.

 

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz zasadami przyjętych dla korzystania z Internetu ("netykieta").

 

5. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z utworzeniem Profilu Użytkownika, możliwością zamieszczania przez Użytkownika Materiałów w Serwisie. Z chwilą rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Profilu.

 

6. Multiwnetrza świadczy na rzecz Użytkowników usługi: utrzymania Serwisu, (umożliwienia dostępu do Serwisu, w tym do Profili, udostępnienia Serwisu w celu zamieszczania własnych Materiałów i zapoznawania się z Materiałami osób trzecich.

 

7. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 

8. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, a następnie aktywowanie przez Użytkownika jego indywidualnego Profilu.

 

9. Multiwnętrza ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

10. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu w dowolnym czasie.

 

11. Dostęp do pełnej zgromadzonej bazy danych przez Serwis Multiwnetrza.pl mają użytkownicy wyznaczeni przez Serwis Multiwnetrza.pl. Nabycie uprawnień do materiałów serwisu następuje po podpisaniu umowy.

 

12. W sklepie sprzedawane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

 

13. W sklepie sprzedawane są także produkty po renowacji oraz produkty poekspozycyjne które są oznaczone w odpowiednej kategorii.

 

14. Przy odbiorze towaru prosimy o jego sprawdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

15. W przypadku zakupu płytek:

 

Wszystkie płytki ceramiczne i gresowe, sprzedawane w firmie Multiwnętrza, są płytkami ceramicznymi, w ujęciu normy PN-EN 14411. Są produktem przeznaczonym do obróbki i montażu przez fachowców. Osoby dokonujące obróbki i montażu, powinny robić to metodą właściwą dla warunków, w których będą instalowane, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej i producentów chemii, używanej do montażu oraz obowiązującymi w Polsce normami. Przed ułożeniem zaleca się, aby płytki były sprawdzone co do jakości, odcienia, rodzaju, wymiarów rzeczywistych. Można tego dokonać przez porównanie płytek ze wszystkich kartonów. Jeżeli producent zastosował wosk ochronny, prosimy o bezwzględne usunięcie go przed położeniem płytek.

 

16. W przypadku zakupu mebli:

 

Z uwagi na zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z odpowiednią ich konserwacją, co pozwoli na długoletnie użytkowanie zakupionych mebli. Meble powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.multiwnetrza.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

 

3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

4. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy, sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

 

5. Wszystkie podane na stronie www.multiwnetrza.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

6. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.

7. Użytkownik może zamówić towar, który jest określony jako "brak w magazynie" poprzez sklep internetowy.

 

IV. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Sprzedający wysyła zakupiony towar po dokonaniu przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego 65-12404432-1111001016549231 lub za pobraniem przy odbiorze towaru lub zrealizowaniu transakcji kartą płatniczą lub e-przelewem.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

2. Koszt wysyłki ponosi kupujący, chyba że ustalono inaczej lub koszty wysyłki podlegają czasowej promocji.

 

3. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi do 5 dni roboczych w przypadku towaru na magazynie. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia podany powyżej ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. W przypadku produktów sprowadzanych pod zamówienie indywidualne czas realizacji to 4-6 tygodni, pod warunkiem dostępności towaru w fabryce producenta.

 

4. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.

 

5. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.

 

V. Procedura reklamacyjna

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny określona jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 

3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.

 

4. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 

5. Jeśli towar ma wadę fizyczną, Klient może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów a także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

6. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Przepisu zdania pierwszego niniejszego punktu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

7. Zawiadomienie o wadzie towaru powinno zawierać:

A) imię i nazwisko Klienta,

B) rodzaj dostrzeżonej wady wraz z opisem na czym ona polega, oraz

C) zgłoszenie odpowiedniego żądania.

 

8. Zawiadomienia o wadzie należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@multiwnetrza.pl lub korespondencyjnie na poniższy adres Sprzedawcy:

MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK Sp.j.

Włosań, ul. Królowej Polski 32,

32-031 Mogilany

 

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

 

10. W przypadku wady Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

 

11. Towar wadliwy należy odesłać na adres:

Magazyn Płytki

Majdzika 16

32-050 Skawina

 

nr tel. dla kuriera - 570120000

 

12. Wymiar nominalny płytek różni się od wymiaru rzeczywistego.

Według Polskiej Normy – PN-en14411:

A) Wymiar nominalny - wymiar stosowany do opisania wyrobu na opakowaniu

B) Wymiar rzeczywisty - wymiar otrzymany w wyniku pomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-215. Kierowca/Kurier nie ma obowiązku wniesienia do mieszkania zakupionego przez klienta towaru.

 

13. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

14. Kupujący może złożyć zamówienie także za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@multiwnetrza.pl

15. Przepisy zawarte w ustępie V niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli umowę na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK Sp.j.

Włosań, ul. Królowej Polski 32,

32-031 Mogilany

 

2. W razie odstąpienia od umowy w podanym terminei 14 dni, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

 

5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

 

6. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Magazyn Płytki

Majdzika 16

32-050 Skawina

 

nr tel. dla kuriera - 570120000

 

7. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 

8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

A) świadczenia usług, jeżeli wykonano w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,

B) dotyczących nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

C) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

D) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

E) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

F) dostarczania prasy z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

G) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

10. Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

A) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW MATERIAŁÓW W SERWISIE

 

1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Multiwnętrza, Użytkownik ma prawo zamieszczania Materiałów w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. Multiwnętrza nie ponoszą odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.

 

3. Zakazane jest:

A) zamieszczanie w Serwisie Materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności Materiałów zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub nawołujące do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

B) zamieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających dane osobowe i teleadresowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

C) zamieszczanie w Serwisie Materiałów o treści niezwiązanej z Serwisem,

D) zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),

E) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

 

4.Multiwnetrza mają prawo do:

A) usunięcia Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

B) zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika,

C) w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie.

 

5. Użytkownik zamieszczając Materiał w Serwisie zapewnia, że:

A) przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanego Materiału, oraz

B) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiału dotyczącego tych osób.

 

6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Multiwnętrza w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Materiału w Serwisie lub z tytułu udzielenia Multiwnętrza przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej lub w wyniku korzystania przez Multiwnętrza z Materiałów na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Multiwnętrza takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Multiwnętrza jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Multiwnętrza wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Multiwnętrza kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Multiwnętrza.

 

7. Użytkownik niniejszym udziela Multiwnętrza bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Multiwnętrza ze wszystkich Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Materiałów w wyżej wymienionym zakresie.

 

8. Wykorzystując Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w ramach uprawnienia określonego w ust. 7 powyżej, Multiwnętrza nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.

 

9. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej obejmuje korzystanie z Materiałów w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Multiwnętrza lub osób trzecich.

 

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Materiałów, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego określonego w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

11. Za zamieszczanie Materiałów w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

 

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Multiwnętrza jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu i powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK Sp.j. z siedzibą we Włosaniu ul.Królowej Polski 32, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295128, numer NIP: 9442175830, numer REGON: 120602424.

 

4. Multiwnetrza.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 

5. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie Multiwnetrza.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych

 

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres Multiwnętrza, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Multiwnętrza będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

 

7. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Multiwnętrza jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczonych usług lub dochodzenia roszczeń.

 

8. W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Multiwnętrza bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

 

9. Multiwnętrza jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

A) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

B) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

C) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

D)informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

 

10. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik. Pliki te są przechowywane do chwili wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub do chwili ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika (cookies stałe). Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Multiwnętrza, jak i od osób trzecich współpracujących z Multiwnętrza, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

 

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

A) analizy preferencji Użytkowników w zakresie treści prezentowanych w Serwisie oraz dostosowania tych treści do preferencji Użytkowników

B) analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu,

C)umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu poprzez utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.

 

12. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że odmowa zgody na przechowywanie plików cookies nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, ale może wpłynąć na jego funkcjonalność.

 

IX. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest:

A) dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,

B) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym obsługującej technologie Java Script,

C) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

 

 

 

X. INNE POSTANOWIENIE

 

1. Multiwnetrza ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o planowanej zmianie będzie zawierać zestawienie zmian, tekst jednolity zmienionego Regulaminu oraz datę planowanej zmiany. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Profilu w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.

 

2. Multiwnetrza oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował nieprzerwanie, jednakże zastrzega, że nie są wykluczone przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności z powodu koniecznych napraw, prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Multiwnetrza dołoży starań, aby informować Użytkowników o przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, o ile będzie to możliwe.

 

3. Reklamacje, uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być kierowane na adres mailowy: multiwnetrza.pl lub pisemnie na adres Multiwnetrza. Reklamacja dotyczące usług świadczonych przez Multiwnetrza musi zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych także login. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Multiwnetrza.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

XI. Rozstrzyganie ewentualnych sporów.

 

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.